603 811 834 sport@powiatbrzeski.pl

Regulamin

§ 1

 1. Organizatorem Akcji „Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski” jest Powiat Brzeski.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji.
 3. Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy aplikacji Map My Run.
 5. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez opuszczenie danej rywalizacji.

§2

 1. Akcja trwać będzie w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§3

 1. Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie powiatu brzeskiego, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Map My Run, dokonała rejestracji i przyłączyła się do rywalizacji pn.: AKTYWNY POWIAT BRZESKI.
 2. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła, zaproszenie użytkownika Powiat Brzeski do grona swoich znajomych, wysłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i zaakceptowanie zaproszenia do pierwszego etapu wybranej rywalizacji.
 3. Organizator przesyła zaproszenia do rywalizacji podanej w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Uczestnik może dołączyć do więcej niż jednej rywalizacji.
 5. Rywalizacje podzielone są na dwa etapy:
  • etap pierwszy: 16 maja 2022 r. – 1 lipca 2022 r.
  • etap drugi: 2 lipca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.
 6. Do drugiego etapu zakwalifikują się Uczestnicy z pierwszego etapu, którzy wykażą jakąkolwiek aktywność i będą mieli na swoim koncie przynajmniej 0,1 km.
 7. Wyniki danego Uczestnika z obydwu etapów będą sumowane.
 8. Dołączenie do Akcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków przetwarzania danych osobowych zgodnie z Klauzulą Informacyjną Starostwa Powiatowego w Brzesku.

§4

 1. Rywalizacje realizowane są w następujących dyscyplinach:
  • Chodziarze (podczas treningu wybierają w aplikacji ćwiczenie: wędrowanie – dla systemu Android; wycieczka – dla systemu iOS);
  • Biegacze (podczas treningu wybierają w aplikacji ćwiczenie: bieganie);
  • Rowerzyści ( podczas treningu wybierają w aplikacji ćwiczenie: jazda na rowerze).
 2. Rywalizacje opierają się na zdobywaniu największej ilości kilometrów w czasie trwania Akcji, czyli do 16 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 3. Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który w danej dyscyplinie zdobędzie największą ilość kilometrów w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do upublicznienia swoich treningów w celu umożliwienia ich weryfikacji i wykluczenia oszustwa.
 5. Akcja nie ma ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 września 2022 r.

§ 5

 1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.
 2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji: www.aktywnypowiatbrzeski.pl.
 3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.

§ 6

Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji.

aktualizacja: 10.05.2022

Facebook