603 811 834 sport@powiatbrzeski.pl

Regulamin

§ 1

 1. Organizatorem Akcji jest Powiat Brzeski.
 2. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Endomondo, dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: www.endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji pn.: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO.
  • Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła.
  • Każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji.
  • Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia.
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy aplikacji Endomondo.
  • Każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji.
  • Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.

§2

 1. Akcja trwać będzie w okresie od 21 MARCA 2019 r. do 31 SIERPNIA 2019 r.

§3

 1. Warunki przystąpienia do Akcji:
  • uczestnikiem może zostać mieszkaniec powiatu brzeskiego oraz osoba pracująca na terenie powiatu brzeskiego.
  • zainstalowanie aplikacji Endomondo oraz rejestracja w rywalizacji o nazwie: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO;

§4

 1. Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach: kobiety, mężczyźni.
 2. Obie grupy obejmują rywalizacje w konkurencjach:

3. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich konkurencjach.

4. Uczestnik jest zobowiązany do upublicznienia swoich treningów w rywalizacjach w celu umożliwienia ich weryfikacji i wykluczenia oszustwa:

 • Zakładka Ustawienia > Prywatność  > Widoczność treningu – PUBLICZNA
 • Zakładka Ustawienia > Prywatność  > Czas trwania i prędkość  – PUBLICZNA
 • Zakładka Ustawienia > Prywatność  > Widoczność treningów z przemieszczeniem (jazda na rowerze, spacer, krokomierz) – PUBLICZNA

5. Tytuł Aktywnego Mieszkańca Powiatu Brzeskiego otrzyma osoba, która do końca trwania Akcji „uzbiera” największą ilość kilometrów.

6. Brak ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 września 2019 r.

§ 5

 1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.
 2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.
 3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.

§ 6

 1. Postanowienia końcowe:
  • wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji.